obrazok
Ezop logo
Cistenie
obrazok
ezop

Prehľad služieb


Čistenie, rekonštrukcie, údržba a opravy nádrží na ropné látky :
 • čistenie nádrží
 • údržba, opravy a rekonštrukcie nádrží
 • predelenie, resp. zmenšovanie objemu nádrží
 • zhotovenie druhého plášťa, alebo dna nádrže
 • oprava nádrží a vstupné dómy k nádržiam

Revízne práce podľa STN s vyhotovením revízneho protokolu :
 • nedeštruktívna defektoskopia
 • meranie hrúbky stien nádrží ultrazvukom - UTT
 • skúšanie metódami
 • vizuálnymi
 • kapilárnymi
 • tesností LT / AB
 • tesniace skúšky nádrží a potrubia na ropné látky
 • vyhotovenie protokolov podľa príslušných STN

Dodávky, montáž a servis vrchnej technológie čerpacích staníc :
 • meranie hladiny média v zásobníkoch
 • dodávky nádrží na skladovanie PHM a „Bencalorov“ (nové i staršie - repasované)
 • dodávky výdajných stojanov (nové i staršie - repasované)

Vnútroštátna nákladná cestná doprava :
 • odvoz nebezpečných a ostatných odpadov
 • preprava autocisternou ADR
 • preprava tovaru nákladným vozidlom s nakladacím hydraulickým zariadením
 • preprava na zákazku

Zneškodnenie a odvoz odpadov a sanácia zemín :
 • zabezpečenie zneškodnenia odpadov
 • odvoz nebezpečných a ostatných odpadov
 • sanačné čerpanie vody kontaminovanej ropnými látkami
 • sanácia a likvidácia nádrží a technologických zariadení znečistených ropnými látkami
 • odťaženie a prevoz odpadov a kontaminovaných zemín
 • zabezpečenie chemických rozborov, posudkov, analýz a projektov súvisiacich so sanáciami

Zámočnícke práce :
 • zváranie elektrickým oblúkom
 • zváranie v ochrannej atmosfére - CO2
 • rozpaľovanie a rezanie nádrží, potrubí, konštrukcií a pod.
 • výroba záchytných nádrží, jímiek a pod.
 • opravy technologických zariadení na ropné látky
 • vložkovanie, zdvojpláštňovanie a predeľovanie nádrží
 • montáž potrubných rozvodov
 • ďalšie zámočnícke, servisné a montážne práce podľa požiadaviek

Stavebné činnosti :
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, drobných stavieb a ich zmien
 • maliarske a natieračské práce

Demontáže a búracie práce :
 • búracie práce
 • demontáže nádrží na skladovanie
 • demontáže technologických zariadení pre skladovanie a výdaj ropných látok
 • stavebné objekty skladov, havarijné a záchytné nádrže, manipulačné plochy a komunikácie
 • oceľové komíny, murované tehlové komíny spolu s vystrojením
 • parné a iné kotly a generátorové plynové stanice
 • železobetónové silá na rôzne druhy skladov materiálov
 • sanácie betónových konštrukcií
 • oceľové veže a konštrukcie
 • potrubné trasy, rozvody a privádzače pre rôzne média

Rekonštrukcie pridružených technológií pre skladovanie ropných látok :
 • zdvojpláštnenie potrubia pre dopravu ropných látok
 • poistky proti spätnému šľahnutiu plameňa
 • rekuperácia pár I., II. stupňa
 • opravy technologických zariadení pre skladovanie a výdaj ropných látok
 • servis a údržba nádrží a potrubných rozvodov

Kompletné dodávky investičných celkov pre čerpacie stanice :
 • poradenstvo, projekčná príprava, inžinierske zaistenie výstavby
 • dodávky technologických celkov
 • dodávky stavebnej časti
 • výstavba a rekonštrukcia čerpacích staníc

Hydroizolačné práce a izolácie proti prieniku RL :
 • poradenstvo, projekčná príprava, inžinierske zaistenie
 • odolné izolácie proti prieniku ropných látok
 • nátery - vonkajšie, vnútorné - odolné ropným produktom

Ďalšie činnosti :
 • sprostredkovanie obchodu
 • podnikateľské poradenstvo a konzultácie
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
 • kancelárske a sekretárske služby a spracovanie údajov vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
 • prenájom dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
 • rednášková a konzultačná činnosť
 • správa registratúry bez trvalej dokumentárnej hodnoty
 • reklamná a propagačná činnosť
 • prieskum trhu a verejnej mienky

Prevádzka RELAX štúdia :
 • starostlivosť o ľudské telo
 • vykonávanie regenerácie a rekondície
 • VIBROSAUN THERAPEUTIC MT 365 s aromaterapeutickou jednotkou - vibračná sauna
 • Vacu Well Profesionál V-1000 - bežecký pás a vákuový systém
 • ROLLEN Lux - masážne zariadenie